Davranış Kuralları
Davranış Kuralları
CEO’nun Girişi
Faaliyetlerimiz, müşterilerimize kalite ve değer sağladığımıza ve dürüstlükle hareket ettiğimize ve faaliyetlerinizin etkisine güven üzerine inşa edilmiştir. Müşterilerimiz ve tüm paydaşlarımıza taahhüdümüzdeki üç köşe taşından biri, “Değer İfade”mizde açıklandığı şekilde %100 güvendir.
Kemetyl sorumluluk, iyileştirme, saygı, müşteri değeri ve güvenliği değerlerimizi aktif olarak yaşayarak aşağıdaki vizyonumuzu sağlar;
“Sadelik ve İnovasyonla Değer ve Sürdürebilirlik”
Davranış Kurallarının amacı, daima en iyi kararları alarak, nasıl güvenli, yasal ve etik şekilde çalışacağımız hakkında yüksek düzeyde ilkeler sunmaktır. Çocuk Hakları Konvansiyonu, çalışma şartları ve işçi hakları hakkındaki ILO (Uluslar arası Çalışma Örgütü) konvansiyonları, Rio Çevre ve Geliştirme Beyanı ve Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Konvansiyonun gibi BM İnsan Hakları Konvansiyonlarını temel alan sorumlu bir iş ve sosyal aktör olma taahhüdümüzü gösterir.
Kapsam ve sorumluluk
Davranış Kuralları geçici çalışanlar ve Yönetim Kurulu da dahil olmak üzere Kemetyl Grubunun tüm çalışanları için geçerlidir. Davranış Kurallarını okumak ve anlamakla yükümlüyüz ve tüm görev ve sorumluluklarımızı şirketin belirlediği ilke ve şartlara göre yerine getireceğiz. Bir faaliyetin yasal ya da ahlaki olarak kabul edilebilir olup olmadığı açık değilse, yöneticinize danışmalısınız.
Tüm müdürler, “Davranış Kuralları” nı çalışanlara tanıtmak ve buna uyulmasını teşvik etmek ve izlemekle sorumludur.
Davranış Kurallarına tedarikçiler ve iş ortaklar da uymalıdır. Tedarikçiler ve iş ortakları, kendi tedarikçilerinin de Davranış Kurallarına uymalarını sağlamakla yükümlüdür.
Yasa, kural ve yönetmeliklere uyum
Yasalara uyulması temeldir ve iş yaptığımız ülkenin geçerli yasalarına daima uyarız. Buna ek olarak, yönetim sistemimiz dahilinde, iç kural ve yönetmeliklere de daima uyarız.
Kalite
Doğru, tam zamanında ve güvenilir bir iş planlama, hazırlama ve icra etme kabiliyet ve arzusunu gösteririz. Gerekçeleri olan kararlar alır ve günlük işlerde iyileştirme yapmaya çalışırız.
Davranış Kurallarındaki taleplerden herhangi biri yasal şartları ihlal ediyorsa, yasa geçerlidir. Böyle durumumlar Kemetyl’e bildirilmelidir.
Finansal raporlama ve muhasebe
Genel geçer muhasebe ilkelerine uymayı ve tam ve doğru kayıtlar tutmayı taahhüt ederiz.
Çıkar çatışması
Kemetyl’in çıkarlarıyla çelişen sosyal, finansal, politik ya da kişisel çıkarınız olduğunda bir çıkar çatışması ortaya çıkabilir. Bu durum bir kişinin kendi çıkarlarını şirketin çıkarlarının önüne koyduğu ve sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getiremediğinde meydana gelir.
Potansiyel bir çıkar çatışması hakkında şüpheniz olduğunda yöneticinizle konuşunuz.
Adil rekabet
Adil ve açık rekabeti korumayı taahhüt ederiz. Tekelle mücadele yasaları şirketlerin piyasada davranış şekillerini düzenler ve ihlalleri destekleyen herhangi bir faaliyet olmamalıdır.
Yolsuzluk ve rüşvet
Tüm yolsuzluk formlarına karşı sıfır tolerans vardır. Yanlış bir amaç için direkt ya da dolaylı olarak etkileme amacıyla resmi görevliler ya da özel kişilere değerli bir şey teklif etmeyeceğiz, vermeyeceğiz ya da onlardan almayacağız ya da talep etmeyeceğiz.
Hediyeler ve ağırlama
Hediye ve ağırlama teklif ya da kabulüyle ilgili dikkatli olmalı ve aklıselim ile davranmalısınız. Bir hediye ya da ücretin amacının alınacak bir iş kararını etkilemek olduğuna inanmak için sebep varsa, bu kabul edilmemelidir. Küçük hediyeler kabul edilebilir ancak şirkete verilmiş bir hediye olarak kabul edilmelidir.
Sosyal etkinlikler ya da eğlence gibi konukseverlik faaliyetleri yöneticiniz tarafından onaylanmalıdır. Açık olarak iş amaçlı olması ve maliyetinin makul sınırlar içinde olması kaydıyla yemekler kabul edilebilir. Herhangibir sorunuz olması halinde yöneticinize danışınız.
Ayrımcılık ve taciz
Temel insan hakları ve çalışan haklarına saygı duyar ve bunları destekleriz ve çalışanların sendikalar oluşturma ve bunlara katılma haklarını kabul ederiz. Çeşitlilik sağlamaya çabalarız ve çalışanlara karşı yaş, cinsiyet, cinsel eğilim, engel, milliyet, politik görüş, din ya da diğer benzeri nedenlere dayalı ayrımcılık yasaktır.
Herhangi bir çalışanın tacizine tolerans göstermeyiz ve daima çalışanlar, müşteriler ve iş ortaklarına saygı ve dürüstlükle muamele etmeliyiz.
İnsan hakları ve iyi bir çalışma ortamı
Kemetyl şirketi işveren-çalışan ilişkisini düzenleyen tüm ilgili yasalara uyar. Hem kendi personelimiz hem de tedarikçinin etki alanındaki personelle ilgili temel insan haklarına uyulmalıdır. Herhangi bir çocuk, zorla çalıştırılan işçi ya da zorunlu işçilik şekli kabul edilemez.
Çalışanlarımızı korumak için çalışırız ve daima güvenlik prosedür ve yönergelerine uyarız. Gerekli eğitimlere katılmalı ve emniyet raporlamasında işbirliği yapmalısınız. Emniyet yönetmeliklerine uyulmadığına inanıyorsanız derhal uyarı yapınız. Çalışanlarımız riskler ve emniyetkonuları hakkında bilgi sahibi olmalı ve gereken koruyucu ekipmana erişebilmelidir. Yangın dahil tüm kazaları ve mesleki hastalıkları önlemek ve bunlarla mücadele için uygun tedbirler alınmalıdır.
İşveren (tedarikçi) çalışanları için lojman (barınma) sağlıyorsa, temiz suya erişim, sıhhi tesisat, yaşam alanı ve yangından korunma gibi asgari tasarım şartları mevcut olmalıdır.
Kemetyl Grup içinde tüm seviyelerde ortak amaçlar için müşteriler, tedarikçiler ve iş arkadaşlarıyla işbirliği yapma kabiliyetine değer veririz. Hatalı olanı bulmaya odaklanmak yerine çözümlere odaklanarak suçlamaların olmadığı bir iş ortamı tesis etmek tüm çalışanların sorumluluğundadır.
Gizlilik
Şirkette çalışmaya başlarken bir gizlilik beyanı imzalarsınız. Bilgi ve verileri şirketin çıkarlarını koruyacak şekilde tutmakla mükellefsiniz. Bu sorumluluk bilgilerin hassas ya da gizli kalmaya devam ettiği sürece istihdamınızın sona ermesinden sonra da geçerlidir.
Kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik
Sorumlu hareket ederiz. İş kararlarında çevresel etkiyi dikkate alır ve işte başarıyı insanlara ve çevreye saygı gösteren bir şekilde sağlarız. Tüm ilgili çevresel yasa, yönetmelik ve standartlara uyarız.
Şirketin mal ve varlıkları
Tüm maddi ve maddi olmayan varlıklar korunmalıdır. Bu durum tüm tesisler, ekipman ve bilgisayarlar gibi fiziki varlıklar ve fikri mülkiyet ve gizli bilgiler için geçerlidir. Şirket varlıkları ancak iş amaçları için ve yetkili çalışanlar tarafından kullanılmalıdır.
Kural ihlalleri
Davranış kurallarının ihlal edildiği öğrenildiğinde ya da bundan şüphe edildiğinde derhal yöneticinize, yöneticinizin müdürüne ya da Yönetim Kuruluna bunu bildirmelisiniz. Bunu aynı zamanda isimsiz olarak da bildirebilirsiniz.
Davranış Kurallarına karşı suç şüphesi bildirenler disiplin cezası almazlar. Davranış kurallarının ihlallerinin sonuçları disiplin cezasına neden olabilir. Bu şartların karşılanmasını sağlamak için işbirliği yapar ve kanunsuzluk, yolsuzluk ya da yanlış işletme uygulamalarına karışan tedarikçilerle iş ilişkisini sona erdirmeyi gözden geçiririz.
Kemetyl, Davranış Kurallarına uyulmasını sağlamak için tedarikçilerinde kontrol ve takip için önceden bildirimde bulunmadan ziyaret gerçekleştirme hakkını saklı tutar.